برای فروش - تجاری
8 Bölüm , 4.722 m2
40.000.000
Detay
برای فروش - تجاری
7 Bölüm , 360 m2
12.500.000
Detay
برای فروش - گردشگری توریستی
Bölüm , 3.360 m2
28.800.000
Detay
برای فروش - تجاری
1 Bölüm , 60 m2
2.500.000
Detay